5+1 výzev pro celou Evropu

Pět plus jedna. Tak označujeme základní výzvy, které Volt Europa považuje za ty nejdůležitější ve vývoji Evropy. Spadají pod ně ty nejpalčivější problémy, které je třeba řešit nejen v Evropě jako celku, ale i v každé evropské zemi včetně Česka.

První tři výzvy se týkají státu, veřejné správy, ekonomiky a sociálního systému. Další dvě se zaměřují na zásadní otázky naší doby, udržitelnou globální rovnováhu a fungování demokracie v každé evropské zemi. Poslední je výzva +1, která reprezentuje naši snahu o reformu a posílení Evropské unie, a je ve všech národních programech totožná.

Těchto 5 výzev je v zásadě stejných pro každou zemi, ale jejich realizace se přizpůsobí každému státu a místní realitě.

1. Chytrý stát

Vlády by měly poskytovat nejmodernější veřejné služby, které může občan využívat bez zbytečného úsilí a frustrace. Chytrý stát se proto musí neustále přizpůsobovat, aby poskytoval ty nejlepší možné služby v oblastech, jako je vzdělávání, zdravotní péče nebo justice. Nové nástroje zároveň umožňují vládám zvýšit efektivitu státní správy, zvyšovat transparentnost a účinně bojovat proti korupci a daňovým únikům.

^

Za hlavní oblasti považujeme:

 • digitalizace veřejných služeb a státní správy
 • modernizace vzdělávání
 • zpřístupnění vysoce kvalitní zdravotní péče všem občanům
 • zajištění transparentního právního systému, účinného vymáhání práva a boje proti korupci a daňovým únikům
 • zaručení digitálních práv a digitální svobody
 • podpora základního a aplikovaného výzkumu

2. Ekonomická renesance

Ekonomika jak v ČR, tak po celé Evropě, musí umožňovat důstojnou životní úroveň pro každého. Chceme k tomu využít tři základní nástroje: investice do ekonomicky znevýhodněných a periferních oblastí, posílení rozvoje vědy, výzkumu a inovací a zasazovat se o to, aby se EU stala „sociální unií“.

^

Ve srovnání s ostatními zeměmi EU se řadíme mezi státy s nízkou mírou relativní chudoby, ale problémem je velká skupina obyvatel pohybujících se těsně nad touto hranicí. Covidová krize způsobuje další růst nezaměstnanosti, rostoucí výdaje na sociální zabezpečení, a s reformou české veřejné správy přichází také nejasné vymezení kompetencí a kdo je odpovědný za co, v rámci financí mezi státem, kraji, obcemi, občany i jednotlivými resorty.

Proto chceme:

 • redukovat byrokracii
 • maximální podporu vědy, výzkumu a inovací
 • zlepšit politiku zaměstnanosti
 • snazší zakládání malých firem
 • flexibilnější pracovní podmínky, které přispívají ke snížení nezaměstnanosti
 • investovat do ekonomicky zanedbaných a periferních oblastí
 • prosazovat oběhové hospodářství
 • podporovat Evropskou iniciativu pro umělou inteligenci
 • zavést celoevropskou daň z příjmů právnických osob
 • vytvořit jednotný evropský sociální a fiskální systém

3. Sociálně spravedlivá společnost a rovnost pro všechny

Všichni máme stejná práva - bez ohledu na pohlaví, příjem, sexuální orientaci, náboženství nebo původ! Ústředním principem Evropského společenství je přesvědčení, že všem lidem musí být zaručena stejná práva a příležitosti a je třeba bez výjimky respektovat, uplatňovat a dodržovat lidská práva! Volt usiluje o společnost, ve které se každý může ekonomicky podílet na jejím fungování.

^

 Abychom toho dosáhli, chceme:

 • tvrdě postupovat proti diskriminaci na základě pohlaví, etnického původu, náboženství, národnostního původu, barvy pleti, nebo sexuální orientace
 • zmírňovat chudobu a bezdomovectví, např. prostřednictvím sociálního bydlení, přístupem k sociálním dávkám a bezplatnou zdravotní péčí pro každého
 • zaručit bezplatné vzdělání všem, od předškolního až po vyšší a odborné vzdělávání
 • zdůraznit právo člověka na svobodné nakládání s vlastním tělem celoevropskými pravidly týkajícími se reprodukčních práv a sexuální práce

4. Evropa jako globální aktér

Evropa se musí chopit své role na globální úrovni. V našem napříč propojeném světě Evropská unie musí převzít svůj podíl odpovědnosti za globální výzvy, zejména s ohledem na změnu klimatu, mezinárodní obchodní vztahy, udržitelné zemědělství, zabezpečení potravin, migraci a mezinárodní rozvoj a vývoj oběhové ekonomiky. Následující pozice a návrhy vycházejí z našich politických hodnot: rovné příležitosti, spravedlnost, svoboda, lidská důstojnost, udržitelnost a solidarita.

^

Chceme prosazovat program v souladu s cíli udržitelného rozvoje v oblastech, jako je

 • boj proti klimatickým změnám
 • mezinárodní férový obchod
 • udržitelné zemědělství
 • bezpečnost potravin
 • biologická rozmanitost
 • mezinárodní rozvojová spolupráce.

V oblasti migrace se zasazujeme o

 • nový uprchlický systém „sdílení zátěže“
 • odstranění stávajících právních překážek legální pracovní migrace 
 • vytvoření mezinárodního systému pro předcházení a řešení uprchlických krizí
 • ukončení právního vakua pro osoby bez státní příslušnosti v Evropě.

5. Podpora aktivního občanství

Občané musejí mít možnost ovlivňovat politiku i jinak než jen ve volbách! Základem demokratické společnosti jsou občané a komunity, které tvoří. Právě občané hrají hlavní roli v hledání společných a kvalitnějších řešení. Volt je platforma, která využívá nástrojů komunitního organizování, podporuje rozvoj neziskového a nevládního sektoru a usiluje o to, aby se více lidí zapojilo do lokální i celonárodní politiky. Organizované komunity se učí strategizovat, a ví, jak mohou přeměnit zdroje, které mají, na moc, kterou potřebují, aby dosáhli konkrétních cílů.

^

Všichni Evropané by měli mít příležitost činit informovaná politická rozhodnutí. 

Věříme v podporu otevřeného informačního a mediálního prostředí, a zajištění nástrojů a technologií pro občanskou politickou participaci.

⁠Chceme proto, aby všichni Evropané mohli:

 • přijímat informovaná politická rozhodnutí
 • ovlivňovat politiku i jinak než v jen ve volbách
 • uplatňovat svá demokratická práva a podílet se na správě věcí veřejných v participativní demokracii napříč celým kontinentem.

+1. Reforma Evropské unie

Když ji miluješ, je co řešit.

^

EU je naším společným projektem, podařilo se nám se spojit a vybudovat Unii, která již více než šedesát let zajišťuje mír a prosperitu. Přesto má své nedostatky, a proto chceme reformovat a posílit instituce EU tak, aby celá unie byla demokratičtější, efektivnější, transparentnější a silnější - tedy federálnější a měla větší demokratickou legitimitu.

Za tímto účelem navrhujeme řadu konkrétních opatření, aby EU mohla účinněji jednat s cílem prosazovat a chránit zájmy všech svých občanů: https://www.volteuropa.org/policy-portfolio