Dlouhodobé priority Voltu Česko

Volt vzešel z myšlenky spolupráce, která není omezena hranicemi států, které čím dál
častěji narážejí na své limity. Jako jediná politická strana přemýšlíme v celoevropském
kontextu s důrazem na progresivní hodnoty a sociální liberalismus. Otevíráme také
důležitá společenská témata a nabízíme inovativní řešení na komunální, krajské, národní a
evropské úrovni.

Naším hlavním cílem je postavit se výzvám 21. století (např. klimatické krizi a degradaci
životního prostředí, zrychlování rozvoje technologií, stárnutí populace, geopolitické
nestabilitě), poskytnout každému rovné příležitosti a zasadit se o stát, kterému občané
důvěřují, a o který se mohou opřít.

Jsme si vědomi historického břemene české společnosti i celé Evropy. Jsme ale odhodláni
tyto překážky překonávat a vytvářet moderní společnost připravenou na budoucí výzvy.
Naše vize pro ambiciózní a sebevědomé Česko, které bude prosperovat v silné a jednotné
Evropě, se skládá z následujících pilířů reprezentujících klíčové oblasti, které chceme
prosazovat na všech úrovních:

Sebevědomé Česko, silná Evropa

1. Silné a aktivní Česko v Evropě

Výzvy 21. století poukazují na limity národních států. Aktivní přístup Česka a lepší povědomí občanů a politiků o EU nám umožní nejen lépe využívat výhod našeho členství, ale zajistí nám také lepší postavení v institucích, díky kterému můžeme spoluutvářet společnou budoucnost celé Evropy.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Větší podporou zastoupení Čechů v evropských institucích
 • Konstruktivní spoluprací se všemi evropskými partnery
 • Posílením zájmu občanů o EU formou osvěty, veřejných diskuzí a kampaní

2. Ekonomická renesance

Česko nedokázalo 30 let od pádu železné opony naplno využít svého potenciálu vyplývajícího ze strategické polohy ve středu Evropy a ze silného průmyslu. Ambiciózním plánem Voltu pro Česko je stát se inovativním centrem v srdci Evropy. Nejistota přicházející s multipolárním světovým řádem a vzestupem nových hrozeb zároveň volá po komplexním přístupu k bezpečnosti, který rovněž přinese naší ekonomice novou dynamiku.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Vstupem do ERM II a přijetím eura v nejbližším možném termínu
 • Dobudováním klíčové infrastruktury, která propojí české regiony se zbytkem Evropy
 • Vytvořením kvalitního prostředí pro investice a rozvoj inovativní a zelené ekonomiky
 • Podporou Strategické autonomie EU zajišťující ekonomickou bezpečnost

3. Reforma Evropské unie

Volt vznikl uprostřed krize EU, jejíž dynamiku poškodily opatrné kroky ze strany politiků a členských států. Volt dokazuje, že přeshraniční politická spolupráce není pouze utopií a federální Evropa je cestou, jak zajistit odolnou a prosperující demokratickou společnost. Naším cílem je proto konstruktivně a progresivně reformovat Evropskou unii, posilovat její demokratické instituce a roli globální velmoci. To si vyžaduje dlouhodobé a kolektivní úsilí všech aktérů.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Institucionální reformou vedoucí k vyšší účinnosti legislativního procesu
 • Společným evropským přístupem k potravinové bezpečnosti
 • Společnou azylovou a migrační politikou
 • Společnou evropskou armádou
 • Zvedením vlastních finančních zdrojů EU

Zelená klimatu

4. Zelená transformace

Česko dlouhodobě podceňovalo téma energetické bezpečnosti a důležitost zelené transformace naší ekonomiky. Zelená dohoda se ve světle ruské agrese stala nástrojem, jak úspěšně bojovat proti závislosti Evropy na ruských zdrojích energie. Cílem Voltu je využít všech nástrojů, aby Česko úspěšně modernizovalo svůj průmysl a ekonomiku a stalo se tak konkurenceschopnější a uhlíkově neutrální do roku 2040.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Rozvojem obnovitelných zdrojů energie
 • Efektivním využitím národního plánu obnovy a dalších finančních nástrojů k dekarbonizaci našeho průmyslu
 • Podporou zelené mobility, která bere v potaz nutnost zlepšení dopravní infrastruktury napříč Českem

5. Ochrana životního prostředí

Klimatickou krizi můžeme řešit pouze na globální úrovni skrze spolupráci se všemi zeměmi. Je ovšem na nás, abychom chránili přírodu v našem bezprostředním okolí. Věříme, že moderní Česko bude upřednostňovat ochranu životního prostředí před ekonomickými zájmy, které přírodu devastují. Vyžaduje to nejen změnu přístupu k hospodářskému rozvoji, ale také nastavení vymahatelných pravidel, a celkovou změnu chování, které má negativní dopad na životní prostředí.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Zvýšením podílu chráněných oblastí, krajinných prvků a počtu pěstovaných plodin
 • Motivováním zemědělců k udržitelnému rozvoji
 • Zpomalením odtoku vody

6. Moderní a inovativní rozvoj měst a regionů

Volt chce navázat na úspěšnou politiku vedenou v jiných evropských městech. Chceme dát nový impuls také všem krajům, a zejména příhraničním oblastem s potenciálem užší spolupráce se sousedními zeměmi. Jednoznačně podporujeme inovativní a moderní urbanismus a postupné snižování rozdílů mezi regiony tak, aby všichni občané měli důstojné podmínky k životu, ať už bydlí kdekoliv.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Rozvojem modro-zelené infrastruktury a podporou cirkulární městské ekonomiky
 • Vytvořením polycentrických měst krátkých vzdáleností
 • Zajištěním inkluzivity měst pro všechny skupiny, zejména seniory, ženy a osoby se sníženou mobilitou
 • Posílením lokální demokracie a občanské participace
 • Posílením přeshraniční spolupráce
 • Vytyčením strategických cílů pro rozvoj krajů

Modernizace státu

7. Stát, kterému občan může důvěřovat

Budoucnost Česka stojí na kvalitní a výkonné veřejné správě, která se umí připravit a adaptovat na výzvy 21. století a která zaměstnává ty nejlepší úředníky. Jedině tím může navrátit občanům důvěru, že stát je schopný pracovat pro ně a zlepšovat jejich život. Moderní stát, ve kterém žijí aktivní a angažovaní občané se zájmem o společenské a politické dění, prolomí poslední zbytky železné opony.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Zlepšením podmínek pro zaměstnance veřejné správy
 • Digitalizací veřejné správy
 • Udržováním důvěryhodnosti veřejnoprávních médií a profesionální veřejnou komunikací

8. Stát, který reprezentuje všechny

Naší vizí je, aby při politickém rozhodování byly lépe zastoupeny všechny zainteresované skupiny. Ať už jde o ženy, etnické skupiny, ale také mladé lidi. Zároveň musí veřejná správa lépe pracovat s daty, aby pochopila zájmy, které hájí neziskové organizace, odbory, podnikatelské komory, kraje a obce. Stát by měl zajistit rovné podmínky pro střet názorů mezi veřejným, soukromým, expertním a občanským sektorem.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Nastavením rovných podmínek pro zapojení zájmových skupin
 • Vyšší přítomností žen a menšin v politice
 • Podporou aktivní a angažované mladé generace

9. Kvalitní a moderní školství

Moderní školství musí připravit naše absolventy na výzvy 21. století. Škola se musí stát inkluzivním prostředím, které pracuje na snižování socioekonomických nerovností. Naše členství v EU je nástrojem pro posílení přeshraničních kontaktů, kterých musíme umět využít. V neposlední řadě musíme podporovat celoživotní vzdělávání, které pomůže občanům získávat nové dovednosti a dostat se tak k novým a lukrativnějším pracovním příležitostem.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Moderním přístupem ve školství založeném na kritickém myšlení a práci s informacemi
 • Kvalitní přípravou pedagogů s důrazem na duševní zdraví
 • Větší podporou studentské mobility již od středoškolské úrovně
 • Lepším propojením akademické a profesionální sféry

Spravedlivá společnost

10. Společnost rovných příležitostí

Ve Voltu vycházíme z principu, že stát musí podporovat své občany v naplňování jejich potenciálu, a zaručit stejná práva všem tak, aby mohli vést plnohodnotný a důstojný život. Zároveň musí snižovat socioekonomické nerovnosti a zamezit přílišné koncentraci bohatství. Rovněž musí zajišťovat rovné příležitosti skupinám, kterým hrozí riziko ekonomické a materiální deprivace. Důležité jsou také soudržnost a dialog mezi různými společenskými vrstvami a věkovými skupinami.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Větší daňovou progresivitou u příjmů a vyšší mírou zdanění majetku
 • Rozvojem sociálních služeb a zajištění jejich udržitelného financování z veřejných rozpočtů
 • Podporou skloubení práce a péče o rodinu a sdílené péče
 • Zavedením nejnižší sazby DPH na základní hygienické potřeby
 • Bojem s diskriminací queer osob
 • Přijetím úpravy občanského zákoníku umožňujícího manželství pro všechny

11. Důstojná práce za adekvátní mzdu

Vize Voltu je zcela jasná, posunout Česko co nejvíce na Západ v oblasti pracovního práva, kde vidíme dlouhodobá zanedbání ze strany předchozích vlád. Chceme debatovat v tripartitě o snížení plné pracovní doby při zachování stejné mzdy.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Přijetím a implementací nařízení o evropské minimální mzdě
 • Zajištěním stabilní kupní síly obyvatel i v dobách ekonomické krize
 • Zavedením flexibilních pracovních podmínek pro zaměstnance, které jim dávají nárok na práci z domova a přispívají tak ke snížení nezaměstnanosti
 • Důkladnější kontrolou švarcsystému
 • Přijetím kroků snižujících platovou nerovnost mezi ženami a muži
 • Snížením zdanění práce a zvýšením korporátní a majetkové daně
 • Podporou návratu žen na pracovní trh po ukončení rodičovské dovolené

12. Bydlení dostupné pro všechny

Bez součinnosti státu a samospráv bude narůstat počet obyvatel, pro které je koupě nebo pronájem nemovitosti nedosažitelným luxusem. Jsme přesvědčení, že se tato situace dá a musí zvrátit.

^

Jak toho dosáhneme:

 • Přijetím kroků nezbytných ke zvýšení bytového fondu s prioritním zaměřením na nejvíce přetížená města
 • Nastavením právního rámce, který developerům nařídí zahrnout do svých projektů i základní občanskou dostupnost a povinné kvóty sociálního bydlení
 • Nastavením právního rámce tzv. zpětné hypotéky
 • Vyšší právní ochranou nájemců
 • Zřízením centrálního úřadu odpovědného za správu studentského bydlení v ČR