Příručka o moci

Jak získat skutečný vliv a vlastní moc

Ženy dnes berou moc do vlastních rukou. Ale čím blíže jsou ženy skutečné moci, tím větší má tendenci se přesouvat a vzdalovat se jim. Pojďme se podívat kam. Na cestě k větší a spravedlivější dělbě moci se ženami stojí mnoho úskalí. Tato Příručka o moci identifikuje nástrahy a ukazuje, jak se jim můžeme vyhnout nebo je odstranit.

Moc je dobrá věc

Nejprve si ujasněme jednu věc. Moc není ošklivá ani hanebná. Dokud není zneužívána je moc dobrá a důležitá věc pro každého, kdo si přeje napravit křivdy a změnit společnost k lepšímu.

S mocí je třeba zacházet opatrně a s velkým lidským nadhledem a moudrostí. Viděli jsme, co se stane, když je moc koncentrovaná v rukou mužů. Muži ji nedokáží kontrolovat. Potřebují více dobrých ženských příkladů mezi držiteli moci. Jedině tak lze zneužívání moci zastavit.

Ženy proto musí převzít odpovědnost za polovinu moci ve všech rozhodovacích orgánech. Rozhodnutí přijaté orgány, ve kterých jsou zastoupeni pouze muži by mělo být prohlášeno za právně neplatné.

Díky moci můžeme ovlivňovat a měnit společnost, ale zároveň musíme být připraveny převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Pokud jste žena a jste připravena převzít více moci, čtěte dále. Bude to pro vás velkým přínosem. 

Důkladně si promyslete, co obnáší větší moc. Začněte si zvykat dávat jasně najevo, že jste připravena převzít mocenskou pozici. Nevyhýbejte se moci - pomozte si sama.

Udělejte následující:

 • Představte si, že jste členkou představenstva bytového družstva, společenství vlastníků, výboru zastupitelstva nebo čehokoli jiného.
 • Představte si sebe sama jako předsedkyni tohoto orgánu.

Naučte se pravidla hry

Když lidé nevědí, jak se přijímají rozhodnutí, mohou tím ztratit svou moc. Není jednoduché sledovat protinávrh, pokud si pečlivě neprostudujete, jak mohou být jednotlivé návrhy postaveny jeden proti druhému. Dobrým způsobem, jak se vyhnout nepříjemným překvapením, je uspořádat přípravné schůzky před těmi důležitými. Ujistěte se, že se jich účastní žena, která se v politice pohybuje dostatečně dlouho, aby poznala úskalí rozhodovacích procesů. Může vám poradit, jak by měla být záležitost prezentována a co mohou ženy ve výboru samy navrhnout.

Důležitá rozhodnutí se mohou uspěchat, pokud nikdo nedohlíží na to, aby nebylo výsledné rozhodnutí pozměněno. Jednací řád a formality jsou aspekty, které by ženy neměly přehlížet.

Cvičte se v roli předsedkyně. Začněte v bezpečném okruhu lidí, pak ve větších skupinách. Připravte si seznam schopných žen pro případ, že se na schůzích chystá volba předsedkyně.

Jednací řád není ani z poloviny tak složitý, jak by se mohlo zdát. Pokyny pro péči o oblečení jsou mnohem složitější.

Je důležité znát podrobnosti o tom, jak rozhodnutí vznikají. Pokud to nevíte, všechny vaše detailní přípravy mohou přijít vniveč.

Udělejte následující:

 • Uspořádejte přípravné schůzky, na kterých podrobně proberete možné situace.
 • Navažte dobré kontakty s politicky zkušenými ženami, od kterých se můžete učit. (V Česku například působí iniciativy Ženy v politice či Network žen působících v zahraniční a evropské politice, který spolupořádá Asociace pro mezinárodní otázky)
 • Založte studijní kroužek o pokročilých technikách vyjednávání.
 • Cvičte vždy, když se naskytne příležitost.

Polovinu každé skupiny by měly tvořit ženy

Pečlivě si projděte mocenskou strukturu své organizace. Kde se přijímají nejdůležitější rozhodnutí? Není tam náhodou nedostatek žen? Odpověď na poslední otázku je často kladná. Snažte se, aby bylo na každé úrovni rozhodování nominováno a jmenováno do funkce více žen. Vypracujte jasnou strategii, kde si definujete, jaké mocenské pozice musí zastávat ženy a jakým způsobem lze ženy na danou pozici nejúspěšněji dosadit. Kdo je nejvhodnější kandidátkou? Zjistěte a sepište si její kvalifikace a zkušenosti.

Nezapomeňte, že žádný muž se nenarodil proto, aby se stal voleným zástupcem. Ani žena ne. Ale oba mají stejný nárok na to se jím stát.

Udělejte následující:

 • Zjistěte si, jaké jsou nejdůležitější úrovně rozhodování.
 • Prověřte si, zda je tam nedostatek žen.
 • Vypracujte strategii, jak mohou být ženy v tomto orgánu lépe zastoupeny.

Přihlaste se jako dobrovolnice do volebního výboru

Jednou z nejvýznamnějších funkcí, kterou může člověk v politické straně zastávat, je funkce člena volebního výboru. Volební výbor navrhuje, kdo by měl zastávat různé klíčové funkce, a proto musí být v těchto výborech více žen. Ženy ve volebním výboru musí vypracovat společnou strategii, jakým způsobem mají být ženy nominovány a jaké kandidátky mají být podporovány. Zde je nejdůležitější pečlivá příprava. Obejděte včas potenciální kandidátky a připravte je na tuto možnost. Zaznamenejte všechny jejich zkušenosti a kvalifikace. Tento přehled přineste s sebou na schůzi výboru. Dbejte na to, aby se vybrané ženy během schůze ujaly slova a podpořily návrhy, na kterých jste se shodli. Ženy se musí navzájem lépe podporovat ve všech ohledech.

Udělejte následující:

 • Oznamte svůj zájem o členství ve volebním výboru.
 • Zajistěte, aby ve volebním výboru bylo více žen.
 • S ostatními ženami ve výboru vypracujte společnou strategii, jak přivést více žen a které ženy navrhnete na kandidátky.

Doporučte ženské kandidátky

Po pečlivém zvážení vyberte jednu nebo více kandidátek, které chcete podpořit. Výběr musí být realistický a pravděpodobnost výhry musí být poměrně velká. Svou kandidátku představte v dostatečném předstihu před schůzí, na které se má rozhodovat o nových členech nebo předsednictvu. Zkontrolujte a sepište si zkušenosti a kvalifikace kandidátky. V dostatečném předstihu před schůzí obejděte a předložte argumenty v její prospěch ostatním ženám, které budou na schůzi přítomny. Ujistěte se, že ženy budou mít na schůzi většinu. Pokud je to možné, hledejte spojence mezi muži.

Je rozumné zahájit kandidaturu včas v místním tisku a ztížit tak opětovné zvolení samozvaného muže. Ujistěte se, že kandidátka zveřejní den nebo dva před volbami dobrý debatní článek. Své kandidátky jasně podpořte. Zajistěte, aby byly vidět. Pište do tisku a představte je v nejlepším světle..

Zorganizujte kurzy o pravidlech jednacího řádu pro budoucí členky. Je důležité, aby všechny členky věděly, co práce v různých komisích a orgánech obnáší. V poslední době se ukazuje, že řada lidí zasedající ve výborech, si plně neuvědomuje důležitost a odpovědnost, kterou funkce obnáší. Stát se plnohodnotným členem výboru vyžaduje mnoho času a tvrdé práce. Je samozřejmé, že ženy musí přijmout svou odpovědnost.

Udělejte následující:

 • Uveďte všechny možné kandidáty a jejich kvalifikaci.
 • Kontaktujte dobré novinářky.
 • Pořiďte kvalitní fotografie kandidátek pro mediální výstupy.
 • Uspořádejte tiskové konference, na kterých představíte Vaše kandidátky.

Ženy v čele volební kandidátky

Zipové kandidátky jsou v pořádku, ale musí je střídavě vést ženy a muži. Kandidátka, ve které je na prvním místě muž, vytváří trojici dvou mužů a jedné ženy. Formuje-li tato trojice předsednictvo, stává se fórem, na kterém se připravují všechny pracovní záležitosti, stanovují se programy všech jednání a přijímá se mnoho rozhodnutí, která se ne vždy dostanou do výborů a jiných orgánů.

Dalším důležitým důvodem, proč je důležité mít ženy na čele kandidátky, je fakt, že často je zvoleno pouze první jméno na kandidátce. Pokud budou v čele všech kandidátek vždy muži, nikdy nezískáme spravedlivého rozdělení mandátů, ať už kandidátky seřadíme jakkoli. Z tohoto důvodu musí být na čele poloviny kandidátních listin do voleb ženy.

Udělejte následující:

 • Navrhněte pravidlo, podle kterého se budou ve volbách střídat kandidátní listiny vedené jednou mužem a pak zase ženou.
 • Požadujte, aby strana nebo organizace převzala ústřední odpovědnost za vytvoření rovného rozložení kandidátních listin vedených střídavě muži a ženami.
 • Představte své hlavní ženské kandidátky v místních médiích s kvalitními fotografiemi a s uvedením jejich jmen. To všechny překvapí, protože je to neobvyklé.
 • Budujte známost lídryň vašich kandidátek. Postarejte se o to, aby se o nich hovořilo dostatečně dlouhou dobu před volbami v místních médiích prostřednictvím debatních článků, dopisů, tiskových prohlášení atd. To není obtížné.

Převezměte předsednické posty

Předsednická funkce zahrnuje řízení schůzí, rozhodování o tom, co bude zařazeno na pořadu jednání, a samostatné přijímání některých rozhodnutí. Předsednictví s sebou přináší značné pravomoci. Polovina této moci právem náleží ženám, proto je důležité se na volbu předsedy dobře připravit.

Připravte si seznam všech žen, které by mohly být dobrými předsedkyněmi. Uspořádejte schůzku se všemi ženami ze seznamu, na které představíte strategii. Ujistěte se, že všechny ženy ze seznamu dostanou úplné informace o tom, co funkce předsedkyně obnáší a jakým způsobem bude představena jejich kandidatura. Mnoho osob se bojí předsednictví, neboť si myslí, že může být příliš obtížné nebo časově náročné.

Vyberte si mentora, již zavedenou předsedkyni. Jejím úkolem je učit, podporovat a povzbuzovat další předsedkyně. Nebojte se odmítnutí, bude hrdá na to, že může předat zkušenosti a být mentorkou!

Při představení nové kandidátky na předsedkyni můžete požádat o pomoc dobrou novinářku.

Novinářky vědí, jak lze tuto kandidátku nejúčinněji propagovat v médiích. Ženy si musí zvyknout na to, že budou vidět, musí si vytvořit silný profil. Musí také dát zcela jasně najevo, co plánují ve své mocenské pozici dělat.

Krátké a opakované kurzy veřejného vystupování, práce s médii a umění psát dobré články potřebují všechny z nás. Začněte pořádat takové kurzy. Ženy, a nejen kandidátky na budoucí předsedkyně, přijdou určitě, pokud je osobně pozvete.

Udělejte následující:

 • Připravte seznam všech kandidátek na předsedkyni a jejich kvalifikaci.
 • Uspořádejte kurzy a workshopy zaměřené na veřejné vystupování, psaní a mediální strategii.
 • Vyberte si mentora pro přípravu předsednické role.
 • Vypusťte kandidaturu na předsedkyni podle pravidel hry.

Získejte moc ve stranách

Některé strany si uvědomily, že jejich kandidátní listiny musí být genderově rovnoměrně vyvážené. Některým však nedošlo, že to pro posílení důvěryhodnosti jejich strany nestačí. Strana, která ustanovuje zipové kandidátky, ale navenek ji stále reprezentuje mužské vedení používající mužský jazyk bez ženských příkladů, neumí zacílit na to, co je pro ženy v politice zajímavé a důležité, a tím pádem si nezíská důvěru žen. Dávat ženy na billboardy prostě nestačí.

Strany musí důsledně rozdělovat moc ve všech svých mocenských strukturách, formálních i neformálních. Nestačí vytvářet strategické pracovní skupiny nebo volební skupiny, v jejichž čele jsou zodpovědní pouze muži a do práce nebo diskusí se smí zapojit jen několik žen. Stejně tak nesmí dojít k nerovnoměrnému genderovému zastoupení jak mezi volenými zástupci, tak politickými asistenty a tajemníky, tedy osobami v pozadí, které však do značné míry disponují neformální mocí.

Lidé zodpovědní za reklamu, propagandu a informování o politických stranách jsou dnes převážně muži. Muži tak vytváří obraz politiků a stran a provádějí důležitý výběr politických sdělení, která jsou následně šířena. Toto mocenské centrum je pro ženy životně důležité ovládnout. Stanou-li se PR manažerkami ženy, pak bude obraz našich stran a politiků jiný. A zábavnější.

Pět technik pro získání dominance

Existují metody, které muži často používají - ať už vědomě či nevědomě - aby si zajistili moc nad ženami a ženskou kulturou. Norská profesorka Berit Ås tyto metody rozdělila do pěti skupin:

 1. Zneviditelnění
 2. Zesměšňování
 3. Zadržování informací
 4. Dvojí penalizace
 5. Přisuzování viny a ostudy

Naučte se identifikovat, co tyto metody charakterizuje. Pokud se naučíte číslo každé metody, pak můžete zdviženým jedním nebo více prsty upozornit další členky na to, která technika je právě použitá. Následuje stručné představení jednotlivých technik:

1. Zneviditelnění

Tuto neverbální techniku dominance muži používají vždy, když neposlouchají, co jim ženy říkají, když začnou šustit papíry, mluvit mezi sebou nebo odejdou během diskuze na toaletu. Ženy často vznáší jiné otázky než muži, protože často žijí v jiných podmínkách než muži. Muži se v popisech žen nepoznávají a raději se vyhýbají naslouchání nebo zapojení do diskuze.

Zneviditelnění je devastující technika dominance. Osoba, která není viděna nebo vyslechnuta, se cítí ponížená a velmi pravděpodobně se bude zdráhat pokračovat ve svém politickém angažmá.

Udělejte následující:

 • Dejte jasně najevo, že jste si vědomé toho, že je tato metoda používána, a že s ní nesouhlasíte.
 • Vyžadujte během jednání pozornost a to, aby vás všichni poslouchali.
 • Pokud někteří nechápou, na co narážíte, můžete tuto techniku použít na muže, až budou příště mluvit. Udělejte to mimořádně zřetelně, aby každý věděl, co máte na mysli.

2. Zesměšňování

Tuto techniku snadno rozpoznáte, neboť k ní dochází vždy, když si muži dělají legraci na účet žen. Tato technika je založena na znevažování žen, jejich názoru a jejich práce. V této kategorii najdeme širokou škálu hanlivých tvrzení o hloupých holkách a hysterických ženách. Další příklady jsou zbytečné.

Udělejte následující:

 • Jasně prohlaste, že s takovým zacházením nesouhlasíte.
 • Nikdy se nesmějte s davem, zejména když se vtip týká jiné ženy. Přijměte vzájemnou zodpovědnost jedna za druhou.
 • Udiveně zírejte na autora vtipu nebo reagujte zívnutím. Postarejte se, aby nastalo bolestné ticho. Obraťte se následně na jinou ženu a zeptejte se jí třeba: "Co myslíš, že tím měl na mysli?".

3. Zadržování informací

Tím, že někomu zatajujete informace, tak udržujete tuto osobu v nevědomosti. To často postihuje ženy. Ať už v sauně nebo na zápase se toho mezi chlapci hodně vyřeší, ať už si to uvědomují nebo ne. Na následné schůzce - za přítomnosti žen - pak dochází k tomu, že se věc rychle prosadí. Ženy tak nemají možnost pořádně prodiskutovat to, co už muži probrali v užším kruhu. Reakce mužů je nepochopení, proč musí ženy vždycky dělat potíže a všechno prodlužovat, nebo proč nemohou být trochu "rozhodnější".

Udělejte následující:

 • Vyžádejte si kompletní podklady před rozhodováním.
 • Vyžadujte odložení důležitých záležitostí, které vyžadují další čas na přečtení a zvážení.
 • Snažte se získat potřebné informace jinými cestami, skrze vlastní ženské sítě.

4. Dvojí penalizace

Cokoliv uděláte, je špatně, to je jádro techniky dvojí penalizace. Ženy vždy trpí špatným svědomím, ať se rozhodnou jakkoli. Vždy byste měla být někde jinde, než tam, kde právě jste - v práci, s dětmi, u manžela. Výsledný stres je nesnesitelný. Nejhorší je pocit nepatřičnosti. Ženy jsou svým okolím obviňovány - často nepřímo - z toho, že jsou špatné matky, když mají pracovní či politické ambice, a zároveň jsou považovány za příliš málo angažované, pokud se rozhodnou upřednostnit péči o domácnost a rodinu. Ať je volba jakákoli, vyvolává to vždy jen kritiku a nespokojenost v obou směrech.

Ženy chtějí skloubit rodinný a pracovní život a mají plné právo říci "ne" jak v práci tak doma,  bez toho, aby za to byly trestány. Na rozdíl od žen jsou muži dvojí penalizaci vystaveni jen zřídkakdy. Pro ně je většinou samozřejmostí přijímat více práci na úkor domácnosti. To je nepřijatelné a nespravedlivé. Ženy musí mít stejné právo jako muži na pracovní i rodinný život.

Udělejte následující:

 • Při výběru manžela buďte velmi pečliví.
 • Při výběru šéfa/šéfky buďte velmi pečliví.
 • Vyžadujte od svého vedení právo říci ne - nebo ano - aniž by za to následoval obvyklý trest v podobě např. promarněné možnosti povýšení v práci.
 • Zjistěte, jak dlouho vám domácí práce zaberou, a pak se s manželem dohodněte, že se o ně podělíte rovným dílem.

5. Přisuzování viny a ostudy

Přisuzování viny a ostudy je ze všech technik ta nejhůře identifikovatelná. Ženě, která je vystavena znevažování nebo špatnému zacházení nějakého druhu, je často řečeno, že si za to může sama. Za to, jaká je a jak se chová, si může jen sama, skoro si o to řekla. Tento typ soudu může v ženě nakonec vyvolat pocit, že tomu tak skutečně je. "Zdá se, že chyba je na mé straně. Můžu si za to sama," takovým uvažováním si bere na sebe vinu za to, co se stalo, bez ohledu na to, zda je odsouzení oprávněné.

Je třeba provést rychlou analýzu, aby se zjistilo, co se vlastně stalo, a zjistit, že není důvod brát vinu na sebe.

Udělejte následující:

 • Požádejte moudrou známou nebo známého o pomoc při analýze toho, co se stalo.
 • Rychle se zbavte pocitu viny tím, že identifikujete vzorec chování.
 • Vypořádejte se s tím, kdo na vás svalil vinu. Ukažte, co se skutečně stalo.
 • Postavte se za jiné ženy, na které byla svalena vina a obvinění.

Příručka o moci (The Power Handbook) je originální publikací S-kvinnor, ženské organizace švédské politické strany Socialdemokraterna.